Friday, November 10, 2006

You've got my vote!


You've got my vote!
Originally uploaded by borderfilms (Doug).

$3.25 chicken bowl? Screw democracy, I'll take the grub!

No comments: